Hanna Lammi

Ajankohtaista:

 • Taiteiden yön konsertti Todelliset värit to 17.8.2023 klo 19 ja 21 Helsingissä
  Lue lisää konsertista »

 • Tutustu ammatilliseen kehittämistyöhöni psykofyysisestä lähestymistavasta laulamiseen.
  Lue tiivistelmä »

 • Lue lisää opinnäytetyöstä »

  image Esittely - Kehittämistyö

  Kehotietoisuus laulajan työskentelyn tukena

  Mitä tarkoittaa kehotietoinen lähestymistapa laulamiseen? Miten psykofyysiset työtavat muuttavat laulajan työtä? Miten laulunopettaja voi soveltaa kehotietoista työtapaa opetuksessaan?

  Tutkin YAMK-opinnäytetyössäni Metropolia AMK:ssa laulamisen psykofyysisyyttä. Analysoin kolmea eri kehometodia, Alexander-tekniikkaa, Feldenkrais-metodia ja kehomielityöskentelyä,  ja niiden ajatusten soveltamista laulajan työhön. Pyrkimykseni ei ollut kehittää uutta laulu- tai laulunopetusmetodia, vaan etsiä täydentäviä tapoja laulajan työskentelyn tueksi.

  Laulajan keho ja mieli

  Laulutaidon kehittämisessä tulisi ottaa huomioon psykofyysinen kokonaisuutemme, laulajan keho ja mieli. Laulajan ilmaisukyvyn ja luovuuden kehittymisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, millaisella asenteella lähdetään kehittämään laulajalle optimaalista asentoa ja sopivaa hengitystä. Oletetaanko laulajan asennon olevan vain lihastason kysymys, joka voidaan korjata opettelemalla ”hyvä ryhti”, tai nähdäänkö lauluhengityksen opettelun olevan vain teknis-mekaanista harjoittelua? Vai otetaanko prosessissa huomioon se, miten mieli vaikuttaa kehoomme ja keho puolestaan mieleemme? Työssäni haluan nostaa psykofyysisen näkökulman tärkeyden laulajan työskentelyssä ja laulunopetuksessa. Käytän työssäni heuristista tutkimusmetodia ja reflektoin omaa työtäni. Opinnäytetyöni taiteellinen osuus oli soolokonsertti ”Waiting life”, jonka toteutin maaliskuussa 2014. Työssäni tutkin konserttiin valmistautumisprosessia ja peilaan omia kokemuksiani lauluasennon, hengityksen, oman äänen ja ilmaisun etsimisestä lähdekirjallisuuteen kehometodeista.

  Kehotietoisuuden elementtejä

  Tutkin yhdistäviä tekijöitä näissä kolmessa kehometodissa selvittääkseni, mistä elementeistä kehotietoinen työtapa muodostuu. Löysin tällaisia yhdistäviä ajatuksia:
  • kehotietoisuus ja kehon kuuntelun opetteleminen
  • kehon ja tunteiden yhteyden hahmottaminen
  • kokonaisvaltaisuus
  • vapautuminen päämäärähakuisuudesta
  • kehon itseohjautuvuuden huomioiminen
  • omien tottumusten kanssa työskentely ja itsetuntemuksen syventäminen
  Kun nämä ajatusmallit integroidaan syvällisesti laulajan työskentelyyn, ne tukevat äänen ja kehon vapautumista, ilmaisu- ja esiintymistaitojen kehittymistä, herättävät luovaan työskentelyyn ja voivat helpottaa esiintymisjännitystä.

  Työni on luettavissa kokonaisuudessaan Theseus-tietokannassa.

  Laulaja
  Laulupedagogi
  Hanna Lammi - Sopraano
           Webdesign A. Jokisaari                                                   © 2023 Hanna Lammi